Uslovi kreditiranja kupaca

Plaćanje na rate uz sklapanje kupoprodajnog ugovora sa firmom moguće je samo za narudžbine u vrednosti od 12.000,00 RSD i više. 25% Vrednosti se plaća avansno prilikom isporuke, a ostatak na maksimum 6 mesečnih rata.

1. KUPOPRODAJNA CENA

1.1 Kupoprodajnom cenom iz ovog Ugovora obuhvaćena je osnovna cena i dostava proizvoda, a ukoliko je predmet kupoprodaje uređaj za prečišćavanje/omekšavanje vode, obuhvaćena je i njegova montaža.


2. PLAĆANJE

2.1 Kupac se obavezuje da iznos kupoprodajne cene uplaćuje Prodavcu na način i po postupku utvrđenom ovim Ugovorom. lznos avansa Kupac uplaćuje na dan zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 5 dana od dana zaključenja Ugovora. Iznos prve mesečne rate dospeva na naplatu 30 dana nakon datuma montaže, a sve ostale mesečne rate dospevaju na naplatu istog datuma u narednim mesecima.

2.2 Kao i mesečnih rata o kojima će Kupac biti blagovremeno obavešten uplatnicom u kojoj će iznos mesečne rate biti označen u RSD vrednosti iznosa mesečne rate na dan dospelosti.

2.3  Kupac koji zakasni sa uplatom mesečne rate dužan je istu uplatiti u RSDKupac koji zakasni sa uplatama mesečne rate ili mesečnih rata plaća zakonsku zateznu kamatu, u skladu sa članom 2.1. ovog Ugovora. 

3. NAČIN PLAĆANJA

3.1. a) uplatama na tekući račun broj: 160-554060-88 uz tačno navođenje svih podataka (lme,prezime i adresa Kupca, broj računa i firma Prodavca, svrha uplate, uz navođenje broja Ugovora)

b) čekom

c) gotovinskom uplatom na blagajni Prodavca

d) platnim karticama

3.2 Posrednici u prodaji nisu ovlašćeni da vrše naplatu. Ukoliko Kupac isplati kupoprodajnu cenu ili bilo koju mesečnu ratu u gotovom posredniku u prodaji, to Prodavca ne obavezuje po bilo kom osnovu. Posrednici u prodaji su samo ovlašćeni da preuzmu pravilno popunjene čekove radi dostave finansijskoj službi Prodavca. Rizik i posledice netačno ili nepotpuno popunjene uplatnice ili čeka snosi Kupac.3.3 Prilikom kupovine pouzećem nije moguće platiti platnim karticama. Platnim karticama je jedino moguće platiti u prostorijama firme NOBNEK doo ili putem online plaćanja.


4. IZMENE UGOVORNIH OBAVEZA

4.1 Ništavne su sve izmene odredbi ovog Ugovora koje nisu sačinjene u pismenoj formi i potpisane od strane direktora Prodavca. Sve usmene interpretacije ili tumačenja u pogledu načina plaćanja, cene proizvoda ili promene teksta ovog Ugovora date od strane posrednika u prodaji, su ništavne i neobavezujuće.

5. IZBOR ROBE I RASKID UGOVORA

5.1. Nakon potpisivanja Ugovora promene u pogledu vrste i količine proizvoda,odnosno usluga nisu dozvoljene bez izričite pismene saglasnosti ugovornih strana.
5.2. Kupac ima pravo da odustane od Ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana kada roba, koja je predmet ovog ugovora, dospe u kupčevu državinu (ili državinu lica koje Kupac odredi), s tim što je Kupac obavezan u predmetnom roku da dostavi (preporučenom poštom ili neposredno u sedištu Prodavca) popunjen Obrazac o odustanku, koji je sastavni deo otpremnice. Protekom roka od 14 dana Kupcu prestaje pravo na odustanak od Ugovora. 

5.2.1. Ukoliko Kupac odustane od Ugovora u skladu sa članom 5.2. u obavezi je da Prodavcu nadoknadi direktne troškove vraćanja robe, u skladu sa članom 34. stav 3. Zakona o zaštiti potrošaća, Kupac je dužan da dokaz o uplati navedenih troškova dostavi zajedno sa Obrascem o odustanku.

5.3. Ugovorne strane su saglasne da ukoliko Kupac ne plati uzastopno dve ili više rata u dospelosti, gubi pravo na povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime kupoprodajne cene, te da Kupac potpisivanjem ovog Ugovora daje svoju saglasnost da Prodavac uplaćeni iznos novčanih sredstava zadrži na ime naknade koju je Kupac imao korišćenjem proizvoda, naknade troškova zakijučenja Ugovora, isporuke, naknade troškova montaže i održavanja urađaja, ukoliko je predmet kupoprodaje uređaj za prečišćavanje/omekšavanje vode, kao i ugovorenog iznosa naknade štete koju je Prodavac pretrpeo krivicom Kupca.

5.4. Potpisivanjem ovog Ugovora Kupac neopozivo potvrđuje da je od strane Prodavca na jasan i razumljiv način obavešten o svim podacima vezanim sa ostvarivanjem prava saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. 

Kupac ima pravo na raskid Ugovora saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju raskida Ugovora saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača međusobna prava i obaveze Prodavca i  Kupca ostvarivaće se saglasno odredbama člana 5.2., odnosno  5.3.ovog Ugovora u zavisnosti  od stepena ispunjenja Ugovora obe ugovorne strane u momentu raskida Ugovora.

5.5. Prodavac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Kupac ne izvršava ili neuredno izvršava ugovorene obaveze. U slučaju iz prethodnog stava, Prodavac će o raskidu Ugovora pismeno obavestiti Kupca. Smatra se da je Kupac uredno obavešten o raskidu Ugovora kada mu je Prodavac uputio pismeno obaveštenje o raskidu preporučenom pošiljkom sa povratnicom, na adresu iz ugovora. Promena adrese Kupca navedene u Ugovoru o kojoj Kupac nije pismeno obavestio Prodavca ne obavezuje Prodavca.

5.6. Prodavac zadržava pravo da radi zaštite svojih interesa pokrene sudski postupak protiv Kupca radi izvršenja Ugovora i naknade štete.


6. ISPORUKA I REKLAMACIJE

6.1. Kupac stiče pravo na isporuku i/ili ugradnju predmeta kupoprodaje nakon prispeća ugovorenog avansa na račun Prodavca. lsporuka i/ili ugradnja predmeta kupoprodaje za Kupce koji iznos ugovorenog avansa uplate odmah po zaključenju Ugovora će biti izvršena u roku od 7 radnih dana od dana prispeća ugovorenog avansa na račun Prodavca.

6.2. Prodavac će preko autorizovanog servisa isporučiti i ugraditi uredjaj, odnosno isporučiti proizvod u mestu označenom u ovom Ugovoru. Kvalitativni i kvantitativni prijem robe Kupac utvrđuje prilikom isporuke proizvoda. Ukoliko Kupac ima kvalitativnu ili kvantitativnu reklamaciju na isporučenu robu obavezan je da je odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema robe, prijavi Prodavcu pismenim putem. Pravo na reklamaciju može se ostvariti samo uz podnošenje originala otpremnice.

6.3. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori Kupcu, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom rešavanja, a ukoliko reklamacija bude osnovana  Prodavac je obavezan da u daljem roku od 15 dana od dana prijema reklamacije otkloni nedostatke, a ako nije moguće, da proizvod zameni novim odgovarajućim proizvodom. Prodavac nije u obavezi otklanjanja nedostataka ukoliko je do njih došlo korišćenjem proizvoda suprotno uputstvu za upotrebu, neadekvatnim korišćenjem ili upotrebom, odnosno iz razloga koji nisu proizišli iz svojstava isporučenog  proizvoda.

6.4. Prodavac zadržava pravo svojine na predmetima prodaje iz ovog Ugovora sve dok Kupac ne isplati ugovorenu kupoprodainu cenu proizvoda u celosti. Kupac ne može predmet kupoprodaje da otuđi ili na njemu ustanovi  založno pravo u korist trećih lica do isplate kupoprodajne cene u celosti.

6.5. Ugovorne strane saglasno konstatuju da ukoliko Kupac ne plati dve ili više dospelih rata, celokupan dug Kupca dospeva za naplatu odmah i u celosti, ali pod uslovom da je od dana montaže uređaja, odnosno isporuke proizvoda proteklo najmanje tri meseca.

6.6. Ugovorne strane saglasno konstatuju da ukoliko Kupac ne plati dve dospele rate  u roku od tri meseca od dana montaže uređaja, odnosno isporuke proizvoda, Prodavac ima pravo da od Kupca zahteva  povraćaj uređaja, odnosno proizvoda. Prodavac ima pravo da isporučeni i ugrađeni uređaj putem ovlašćenog servisera demontira i preuzme od Kupca, odnosno da isporučeni proizvod preuzme od Kupca. lsporučena roba se mora vratiti u ispravnom i neoštećenom stanju. U suprotnom Kupac se obavezuje da nadoknadi štetu koja je nastala za period u kome je roba bila u njegovoj državini. Sve troškove nastale povraćajem robe snosi Kupac (demontaža (ukoliko je predmet Ugovora uređaj za prečišćavanje ili omekšavanje vode), prevoz, dovođenje robe u ispravno stanje, itd.)).

6.7. Kupac potpisivanjem ovog Ugovora prihvata klauzulu da Ugovor ima snagu izvršnog naslova i obavezuje se da Prodavcu omogući ulazak u prostoriju gde se nalazi uređaj i demontažu istog, odnosno da Prodavac može izvršiti preuzimanje isporučenog proizvoda. Kupac ie saglasan da je Prodavac u ostvarivanju ovog prava po potrebi ovlašćen i da obezbedi intervenciju pripadnika MUP-a.

7. SAOBRAZNOST

Prodavac obaveštava Kupca o njegovim pravima predviđenim članom 50, članom 51. i članom 52. Zakona o zaštiti potrošača 

7.1. Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi
samostalne instalacije ili montaže.
Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.
Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:
1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

7.2. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.
Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.
Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.
Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

7.3. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.
Rokovi propisani u st. 1. do 3. ovog člana ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

8. NADLEŽNOST SUDA

8.1. Za sve sporove koji mogu nastati iz ovog Ugovora ugovara se nadležnost stvarno i mesno nadležnog suda prema prebivalištu Kupca, navedenom u Ugovoru.


9. OSTALE ODREDBE

9.1. Za sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

9.2. Kupac je upoznat da prečišćena voda dobijena iz aparata ukoliko je predmet ovog Ugovora uređaj za prečišćavanje vode, ne podleže odredbama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (“Sl. list SRJ br. 42/98 i 44/99).
9.3. Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je pre potpisivanja ovog Ugovora od strane Prodavca na jasan i razumljiv način obavešten o svim podacima, pravima i obavezama, te komercijalnoj svrsi pružanja obaveštenja saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Izjava o konverziji / Conversion statement

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u eurima koristi se kurs od 117,00 dinara za 1 euro. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). For an informative presentation of the price in euros an exchange rate of 117,00 RSD for 1 EUR is used. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.