Sve cene su sa uračunatim PDV-om i nema dodatnih ili skrivenih troškova.

Politika Reklamacija i Povraćaj Sredstava

Opšte odredbe


Član 1.

Ovim Pravilnikom bliže se uređuju način i postupak rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti/nedostatka prodate robe odnosno proizvoda, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.

Član 2.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika i Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 3.

Na sve odnose koji se tiču prava i zaštite potrošača a nisu regulisani ovim Pravilnikom shodno se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o fiskalnim kasama i relevantnim propisima.

Saobraznost robe

Član 4.

Prodavac obaveštava Kupca o njegovim pravima predviđenim članom 50, članom 51 i članom. 52 Zakona o zaštiti potrošača:4.1. Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

4.2. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

4.3. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. 

Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi prodavacKod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.
Rokovi propisani u st. 1. do 3. ovog člana ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Postupak rešavanja reklamacije

Član 5.

Potrošač (kupac) reklamaciju može izjaviti usmeno u prodajnom objektu, telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem (putem mejla).
Potrošač (kupac) reklamaciju može izjaviti isključivo uz dostavu fiskalnog isečka, odnosno računa o kupljenoj robi, otpremnice ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i dr.)

Član 6.

Prodavac ne može za rešavanje reklamacije potrošača uslovljavati dostavljanjem ambalaže robe/proizvoda.
Nemogućnost dostavljanja ambalaže ne može biti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti robe/proizvoda.

Član 7.

Služba reklamacija prodavca je dužna da potrošaču, prilikom prijema reklamacije, izdaju Potvrdu o prijemu reklamacije.
Potvrda o prijemu reklamacija se overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
Prilikom prijave reklamacije, kupac popunjava Obrazac reklamacije.

Član 8.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi (naziv, šifra artikla, cena), kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 9.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju,  izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije I kako će rešiti reklamaciju.Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, a u slučaju reklamacije tehničke robe, ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko reklamacija bude osnovana, prodavac je obavezan da otkloni nedostatke, a ako nije moguće, da proizvod zameni novim odgovarajućim proizvodom. Prodavac nije u obavezi otklanjanja nedostataka ukoliko je do njih došlo korišćenjem proizvoda suprotno uputstvu za upotrebu, neadekvatnim korišćenjem ili upotrebom, odnosno iz razloga koji nisu proizišli iz svojstava isporučenog proizvoda.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija.
Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 10.

Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije i uputstva za upotrebu u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori Kupcu, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom rešavanja, a ukoliko reklamacija bude osnovana Prodavac je obavezan da u daljem roku od 15 dana od dana prijema reklamacije otkloni nedostatke, a ako nije moguće, da proizvod zameni novim odgovarajućim proizvodom. Prodavac nije u obavezi otklanjanja nedostataka ukoliko je do njih došlo korišćenjem proizvoda suprotno uputstvu za upotrebu, neadekvatnim korišćenjem ili upotrebom, odnosno iz razloga koji nisu proizišli iz svojstava isporučenog proizvoda.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Pro100healthy je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Politika Zaštite Privatnosti i Zaštita Poverljivih Podataka o Transakciji


NOBNEK doo veoma ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka. Naša Politika zaštite privatnosti je osmišljena kako biste bili obavešteni o našoj praksi u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem podataka koje dostavite prilikom pristupanja internet sajtu pro100healthy.rs. Molimo Vas da je pažljivo pročitate i upoznate se pravilima iste, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova navedenih u ovom dokumentu. Pristupanjem ovom internet sajtu, Vi potvrđujete da ste saglasni sa obavezujućim karakterom ove Politike zaštite privatnosti, i dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo su sledeće:

 • informacije na osnovu kojih možete biti lično identifikovani kao što su ime, prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, telefonski broj (u daljem tekstu: lični podaci)
 • informacije koje se odnose na Vas ali Vas ne identifikuju kao pojedinca (npr. IP adresa)
 • informacije o Vašoj internet konekciji, opremi koju koristite da pristupite našem sajtu i detaljima o upotrebi

Način prikupljanja informacija

Mi prikupljamo podatke o Vama na nekoliko načina: direktno kada nam iste Vi dostavite, automatski dok koristite sajt ili od trećih lica, kao što su naši poslovni partneri.

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili ili unapredili usluge. Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve sadržaje internet sajta. Direktne lične informacije kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj i slično prikupljamo samo ukoliko nam ih Vi dostavite.

Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate informacije koje navedete:

 • popunjavanjem ili korišćenjem bilo kojeg formulara na sajtu,
 • prilikom registracije na našem sajtu,
 • prilikom pretplaćivanja na naš servis,
 • prilikom registracije za newsletter,
 • prilikom prijavljivanja na konkurs ili promociju pod našim pokroviteljstvom,
 • prilikom prijavljivanja problema na našem sajtu,
 • druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate i evidenciju i kopije naše međusobne prepiske (uključujući i-mejl adrese), ukoliko nas kontaktirate, Vaše odgovore u anketama ukoliko Vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja, kao i Vaše pretrage na našem sajtu.

Automatsko prikupljanje podataka

Automatski, dok koristite sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, veb svetionika i druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem našem sajtu Vi se saglašavate da možemo da automatski prikupljamo i obrađujemo navedene podatke.

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašem pristupanja sajtu, dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

 • Detalje o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu;
 • Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Oni nam pomažu da poboljšamo sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja sajta, da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da sajt prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posetite sajt, kao i da analiziramo kako korisnici koriste sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

Kolačići i druge tehnologije

Tehnologije koje koristimo za automatsko prikupljanje podataka mogu obuhvatiti:

 • Kolačiće (ili kolačiće pretraživača). Kolačić je mala datoteka koja se nalazi na hard disku Vašeg računara. Vi možete da odbijete kolačiće pretraživača odgovarajućim podešavanjem na Vašem pretraživaču. Međutim, ako izaberete ovu opciju, možda nećete moći da pristupite određenim delovima našeg sajta. Ukoliko ne podesite podešavanja pretraživača tako da ne prihvatate kolačiće, naš sistem će postavljati kolačiće kada posetite naš sajt pomoću pretraživača.
 • Fleš kolačiće. Određene funkcije našeg sajta mogu koristiti lokalno sačuvane elemente (ili fleš kolačiće) za prikupljanje i skladištenje informacija o Vašim željama i navigaciji ka našem sajtu, sa njega kao i na naš sajt. Za fleš kolačiće ne važe ista podešavanja pretraživača koja se koriste za kolačiće pretraživača.
 • Veb svetionike. Stranice našeg sajta i naši i-mejlovi mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao veb svetionici (nazivaju se i čisti gifovi, oznake piksela i gifovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju da prebrojimo korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili i-mejlove, kao i prikupljanje drugih statističkih podataka u vezi sa sajtom (na primer, beleženje popularnosti određenog sadržaja veb-sajta i provera integriteta sistema i servera).

Kako koristimo Vaše informacije

Mi koristimo informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve lične podatke:

 • da bismo Vam predstavili naš sajt i njegov sadržaj;
 • da bismo Vam obezbedili informacije ili usluge koje tražite od nas;
 • da bismo ispunili druge svrhe zbog kojih su informacije obezbeđene;
 • da bismo Vam dostavljali obaveštenja;
 • da bismo izvršili svoje obaveze i primenili prava koja proističu iz bilo kog ugovora koji ste sklopili sa nama;
 • da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu, ili bilo kakvom projektu ili uslugama koje nudimo, ili pružamo;
 • da Vam omogućimo da koristite interaktivne funkcije na našem sajtu;
 • da Vas kontaktiramo u vezi sa projektima i uslugama koji nudimo mi ili treća lica, a koji Vas mogu interesovati;
 • u bilo koju drugu svrhu, uz Vašu saglasnost.

Obezbeđenje sigurnosti Vaših ličnih informacija i drugih podataka

NOBNEK doo preduzima sve potrebne mere kako bi Vaše lične informacije bile sigurne. U tom cilju, samo ovlašćeni zaposleni NOBNEK doo, kompanija koje su pružaoci usluga i poslovnih partnera, koji su svi obavezni da čuvaju poverljive informacije, imaju pristup Vašim ličnim podacima.
Radi zaštite Vaših informacija, uspostavili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim informacijama tako što možete da podesite pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi ovog sajta mogu biti nedostupni ili da neće pravilno funkcionisati. Pored toga, primenjujemo mere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbednim serverima sa zaštitnim zidovima (eng. firewall).
Sigurnost i bezbednost Vaših podataka takođe zavisi od Vas. Ukoliko ste dobili (ili ste izabrali) lozinku za pristup određenim delovima našeg sajta, Vi treba da čuvate ovu lozinku u tajnosti. Molimo Vas da nikom ne otkrivate svoju lozinku.

Prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš sajt. Svaki prenos ličnih podataka je na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na sajtu.

Otkrivanje Vaših informacija

NOBNEK doo nikada neće deliti Vaše lične podatke sa trećim licima koja nameravaju da ih iskoriste u direktne marketnške svrhe, osim ukloliko nam niste dali dopuštenje za to.

Mi možemo otkrivati prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identifikuju pojedinca, bez ograničenja. Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:

 • našim povezanim licima;
 • u sklopu prodaje dela ili čitave NOBNEK doo ili imovine bilo kojem trećem licu ili u sklopu restruktuiranja ili reorganizacije;
 • podugovaračima, pružaocima usluga i trećim licima koje angažujemo da podrže naše poslovanje;
 • da bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili informacije;
 • u druge svrhe uz Vašu saglasnost.

Pored toga, možemo otkriti Vaše lične informacije:

 • ako smo dužni da otkrijemo ili podelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili svoju zakonsku obavezu (na primer ako za to dobijemo sudski nalog);
 • da bismo ispunili bilo koji uslov korišćenja koji važi za bilo koji od sajtova, ili da bismo ispunili bilo koji uslov ili sporazum koji važi za naše usluge;
 • ako verujemo da je otkrivanje informacija neophodno ili primereno za zaštitu naših prava, imovine, bezbednosti, naših klijenata ili drugih lica. Ovo uključuje razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Dostava i eventualna ograničenja

Artikle je moguće kupiti u internet prodavnici Pro100healthy, uz besplatnu isporuku za iznose preko 99€ na željenu adresu na teritoriji Republike Srbije (usluga nije dostupna na teritoriji AP Kosovo i Metohija).

Načini dostave prilikom kupovine u internet prodavnici Pro100healthy su sledeći:

 1. Brzom poštom - Post Express kurirska služba

 

Načini plaćanja prilikom kupovine u internet prodavnici Pro100healthy su sledeći:

-platnim karticama
-plaćanje karticom na blagajni
-plaćanje gotovinom pouzećem
-administrativnom zabranom
-na 6 mesečnih rata uplatom 25% vrednosti proizvoda prilikom kupovine ( za određene proizvode )
-mogućnost plaćanja do 12 mesečnih rata platnim karticama Banca Intesa

Platne kartice Banca Intesa iz programa MasterCard, VISA i AMERICAN EXPRESS omogućavaju Vam beskamatno plaćanje od 2 do 12 mesečnih rata. Kreditni limit na Vašoj kartici se, odmah po obavljenoj transakciji, umanjuje za ukupan iznos.

Minimalni iznos za plaćanje na rate je 3000RSD. Iznose ispod 3000RSD nije moguće platiti na rate. Maksimalna vrednost zavisi od odobrenog limita Vaše kartice.
Rate dospevaju na plaćanje 10. u mesecu u originalnom iznosu i kao takve su u celosti oslobođene kamate. Na Vašem mesečnom računu za platnu karticu biće prikazan iznos rate koja je dospela na plaćanje, a u opisnom delu označeno je koja rata je u pitanju.

Ugovorni uslovi kreditiranja kupaca

1. KUPOPRODAJNA CENA

1.1 Kupoprodajnom cenom iz ovog Ugovora obuhvaćena je osnovna cena i dostava proizvoda, a ukoliko je predmet kupoprodaje uređaj za prečišćavanje/omekšavanje vode, obuhvaćena je i njegova montaža.


2. PLAĆANJE

2.1 Kupac se obavezuje da iznos kupoprodajne cene uplaćuje Prodavcu na način i po postupku utvrđenom ovim Ugovorom. lznos avansa Kupac uplaćuje na dan zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 5 dana od dana zaključenja Ugovora. Iznos prve mesečne rate dospeva na naplatu 30 dana nakon datuma montaže, a sve ostale mesečne rate dospevaju na naplatu istog datuma u narednim mesecima.

2.3  Kupac koji zakasni sa uplatom mesečne rate dužan je istu uplatiti u RSDKupac koji zakasni sa uplatama mesečne rate ili mesečnih rata plaća zakonsku zateznu kamatu, u skladu sa članom 2.1. ovog Ugovora. 

3. NAČIN PLAĆANJA

3.1. a) uplatama na tekući račun broj: 160-554060-88 uz tačno navođenje svih podataka (lme,prezime i adresa Kupca, broj računa i firma Prodavca, svrha uplate, uz navođenje broja Ugovora)

b) čekom

c) gotovinskom uplatom na blagajni Prodavca

d) platnim karticama

3.2 Posrednici u prodaji nisu ovlašćeni da vrše naplatu. Ukoliko Kupac isplati kupoprodajnu cenu ili bilo koju mesečnu ratu u gotovom posredniku u prodaji, to Prodavca ne obavezuje po bilo kom osnovu. Posrednici u prodaji su samo ovlašćeni da preuzmu pravilno popunjene čekove radi dostave finansijskoj službi Prodavca. Rizik i posledice netačno ili nepotpuno popunjene uplatnice ili čeka snosi Kupac.3.3 Prilikom kupovine pouzećem nije moguće platiti platnim karticama. Platnim karticama je jedino moguće platiti u prostorijama firme NOBNEK doo ili putem online plaćanja.


4. IZMENE UGOVORNIH OBAVEZA

4.1 Ništavne su sve izmene odredbi ovog Ugovora koje nisu sačinjene u pismenoj formi i potpisane od strane direktora Prodavca. Sve usmene interpretacije ili tumačenja u pogledu načina plaćanja, cene proizvoda ili promene teksta ovog Ugovora date od strane posrednika u prodaji, su ništavne i neobavezujuće.

5. IZBOR ROBE I RASKID UGOVORA

5.1. Nakon potpisivanja Ugovora promene u pogledu vrste i količine proizvoda,odnosno usluga nisu dozvoljene bez izričite pismene saglasnosti ugovornih strana.
5.2. Kupac ima pravo da odustane od Ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana kada roba, koja je predmet ovog ugovora, dospe u kupčevu državinu (ili državinu lica koje Kupac odredi), s tim što je Kupac obavezan u predmetnom roku da dostavi (preporučenom poštom ili neposredno u sedištu Prodavca) popunjen Obrazac o odustanku, koji je sastavni deo otpremnice. Protekom roka od 14 dana Kupcu prestaje pravo na odustanak od Ugovora. 

5.2.1. Ukoliko Kupac odustane od Ugovora u skladu sa članom 5.2. u obavezi je da Prodavcu nadoknadi direktne troškove vraćanja robe, u skladu sa članom 34. stav 3. Zakona o zaštiti potrošaća, Kupac je dužan da dokaz o uplati navedenih troškova dostavi zajedno sa Obrascem o odustanku.

5.3. Ugovorne strane su saglasne da ukoliko Kupac ne plati uzastopno dve ili više rata u dospelosti, gubi pravo na povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime kupoprodajne cene, te da Kupac potpisivanjem ovog Ugovora daje svoju saglasnost da Prodavac uplaćeni iznos novčanih sredstava zadrži na ime naknade koju je Kupac imao korišćenjem proizvoda, naknade troškova zakijučenja Ugovora, isporuke, naknade troškova montaže i održavanja urađaja, ukoliko je predmet kupoprodaje uređaj za prečišćavanje/omekšavanje vode, kao i ugovorenog iznosa naknade štete koju je Prodavac pretrpeo krivicom Kupca.

5.4. Potpisivanjem ovog Ugovora Kupac neopozivo potvrđuje da je od strane Prodavca na jasan i razumljiv način obavešten o svim podacima vezanim sa ostvarivanjem prava saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. 

Kupac ima pravo na raskid Ugovora saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju raskida Ugovora saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača međusobna prava i obaveze Prodavca i  Kupca ostvarivaće se saglasno odredbama člana 5.2., odnosno  5.3.ovog Ugovora u zavisnosti  od stepena ispunjenja Ugovora obe ugovorne strane u momentu raskida Ugovora.

5.5. Prodavac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Kupac ne izvršava ili neuredno izvršava ugovorene obaveze. U slučaju iz prethodnog stava, Prodavac će o raskidu Ugovora pismeno obavestiti Kupca. Smatra se da je Kupac uredno obavešten o raskidu Ugovora kada mu je Prodavac uputio pismeno obaveštenje o raskidu preporučenom pošiljkom sa povratnicom, na adresu iz ugovora. Promena adrese Kupca navedene u Ugovoru o kojoj Kupac nije pismeno obavestio Prodavca ne obavezuje Prodavca.

5.6. Prodavac zadržava pravo da radi zaštite svojih interesa pokrene sudski postupak protiv Kupca radi izvršenja Ugovora i naknade štete.


6. ISPORUKA I REKLAMACIJE

6.1. Kupac stiče pravo na isporuku i/ili ugradnju predmeta kupoprodaje nakon prispeća ugovorenog avansa na račun Prodavca. lsporuka i/ili ugradnja predmeta kupoprodaje za Kupce koji iznos ugovorenog avansa uplate odmah po zaključenju Ugovora će biti izvršena u roku od 7 radnih dana od dana prispeća ugovorenog avansa na račun Prodavca.

6.2. Prodavac će preko autorizovanog servisa isporučiti i ugraditi uredjaj, odnosno isporučiti proizvod u mestu označenom u ovom Ugovoru. Kvalitativni i kvantitativni prijem robe Kupac utvrđuje prilikom isporuke proizvoda. Ukoliko Kupac ima kvalitativnu ili kvantitativnu reklamaciju na isporučenu robu obavezan je da je odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema robe, prijavi Prodavcu pismenim putem. Pravo na reklamaciju može se ostvariti samo uz podnošenje originala otpremnice.

6.3. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori Kupcu, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom rešavanja, a ukoliko reklamacija bude osnovana  Prodavac je obavezan da u daljem roku od 15 dana od dana prijema reklamacije otkloni nedostatke, a ako nije moguće, da proizvod zameni novim odgovarajućim proizvodom. Prodavac nije u obavezi otklanjanja nedostataka ukoliko je do njih došlo korišćenjem proizvoda suprotno uputstvu za upotrebu, neadekvatnim korišćenjem ili upotrebom, odnosno iz razloga koji nisu proizišli iz svojstava isporučenog  proizvoda.

6.4. Prodavac zadržava pravo svojine na predmetima prodaje iz ovog Ugovora sve dok Kupac ne isplati ugovorenu kupoprodainu cenu proizvoda u celosti. Kupac ne može predmet kupoprodaje da otuđi ili na njemu ustanovi  založno pravo u korist trećih lica do isplate kupoprodajne cene u celosti.

6.5. Ugovorne strane saglasno konstatuju da ukoliko Kupac ne plati dve ili više dospelih rata, celokupan dug Kupca dospeva za naplatu odmah i u celosti, ali pod uslovom da je od dana montaže uređaja, odnosno isporuke proizvoda proteklo najmanje tri meseca.

6.6. Ugovorne strane saglasno konstatuju da ukoliko Kupac ne plati dve dospele rate  u roku od tri meseca od dana montaže uređaja, odnosno isporuke proizvoda, Prodavac ima pravo da od Kupca zahteva  povraćaj uređaja, odnosno proizvoda. Prodavac ima pravo da isporučeni i ugrađeni uređaj putem ovlašćenog servisera demontira i preuzme od Kupca, odnosno da isporučeni proizvod preuzme od Kupca. lsporučena roba se mora vratiti u ispravnom i neoštećenom stanju. U suprotnom Kupac se obavezuje da nadoknadi štetu koja je nastala za period u kome je roba bila u njegovoj državini. Sve troškove nastale povraćajem robe snosi Kupac (demontaža (ukoliko je predmet Ugovora uređaj za prečišćavanje ili omekšavanje vode), prevoz, dovođenje robe u ispravno stanje, itd.)).

6.7. Kupac potpisivanjem ovog Ugovora prihvata klauzulu da Ugovor ima snagu izvršnog naslova i obavezuje se da Prodavcu omogući ulazak u prostoriju gde se nalazi uređaj i demontažu istog, odnosno da Prodavac može izvršiti preuzimanje isporučenog proizvoda. Kupac ie saglasan da je Prodavac u ostvarivanju ovog prava po potrebi ovlašćen i da obezbedi intervenciju pripadnika MUP-a.

7. SAOBRAZNOST

Prodavac obaveštava Kupca o njegovim pravima predviđenim članom 50, članom 51. i članom 52. Zakona o zaštiti potrošača 

7.1. Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi
samostalne instalacije ili montaže.
Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.
Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:
1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

7.2. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.
Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.
Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.
Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

7.3. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.
Rokovi propisani u st. 1. do 3. ovog člana ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

8. NADLEŽNOST SUDA

8.1. Za sve sporove koji mogu nastati iz ovog Ugovora ugovara se nadležnost stvarno i mesno nadležnog suda prema prebivalištu Kupca, navedenom u Ugovoru.


9. OSTALE ODREDBE

9.1. Za sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
9.2. Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je pre potpisivanja ovog Ugovora od strane Prodavca na jasan i razumljiv način obavešten o svim podacima, pravima i obavezama, te komercijalnoj svrsi pružanja obaveštenja saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Izjava o konverziji / Conversion statement

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u eurima koristi se kurs od 117,00 dinara za 1 euro. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). For an informative presentation of the price in euros an exchange rate of 117,00 RSD for 1 EUR is used. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.